Vision and Mission

VISIE
Om ‘n wêreldklasskool daar te stel waarin leerders alle geleenthede optimaal kan benut, ten einde as mens ten volle te ontwikkel, om sodoende ‘n betekenisvolle bydrae tot die breër gemeenskap te lewer.

VISION
To establish a world class school in which learners can make the most of every opportunity, so that they may develop fully as human beings, and thus make meaningful contributions to the greater community.

 


 

MISSIE
Om deur middel van die medium, Afrikaans en Engels, opvoeding te verskaf wat die volledige ontwikkeling van elke leerder nastreef binne die skool se vermoëns, deur:

 • Die uitbouing van hoë onderwysstandaarde.
 • Professionele onderwyspersoneel;
 • Noue ouerbetrokkenheid;
 • Christelik-gefundeerde waardes;
 • Gebalanseerde kulturele- en sportbedrywighede;
 • Diversiteit te erken, respekteer en uit te leef;
 • Kernwaardes van die skool, soos deur die gemeenskap geïdentifiseer te vestig, nl. integriteit, respek, dissipline en geloof.

 

MISSION
To provide through English and Afrikaans an education that strives towards the complete development of each learner, within the ability of the school through:

 • The promotion of high educational standards.
 • Professional teaching staff,
 • Close parental involvement,
 • Christian based values,
 • Balanced cultural and sports activities,
 • Acknowledging and respecting diversity.
 • Core values of the school, as identified by the community, namely integrity, respect, discipline, and faith.